6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması amacı ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenleme altına alınmıştır. Bu çerçevede, kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır. Bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi işlenmesi veri işleme faaliyeti olarak nitelendirilecektir. Kanun veri sorumlusunun belirlenmesini, sicile kaydını öngörmekte olup veri sorumluna önemli yükümlülükler getirmektedir.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetler;

  • Şirketiniz özelinde kişisel verinin kapsamının belirlenmesi
  • Veri sorumlusunun belirlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline kayıt
  • Veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından gerekli denetim ve buna ilişkin iç prosedürlerin oluşturulması
  • Kişisel verilerin güvenli korunması şartlarının yerine getirip getirilmediğinin değerlendirilmesi
  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğüne uyum
  • Kurulması gereken şikayet-talep cevap mekanizması
  • Kurula yapılan şikayet başvuruları ve idari-adli yaptırımların takibi