Hukuk

Yeni Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği

1-LİSANS BAŞVURU SÜRECİ

Halihazırda Türkiye’de faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, ya da ödeme/elektronik para kuruluşu lisansı almak isteyenlerin merakla beklediği TCMB düzenlemesi 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TCMB’nin yayınladığı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) pek çok konuda yeni düzenlemeler içermektedir. Bu makalemizde ödeme ve elektronik para kuruluşlarının lisanslandırılması sürecine ilişkin Yönetmelik ile getirilen yeniliklere yer verilmektedir. Yönetmelikle getirilen diğer yenilikler ilerleyen süreçte yazacağımız makalelerimizde yer alacaktır.

Yönetmelik ile lisanslandırma sürecine ilişkin olarak çok önemli yenilikler getirilmiştir. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce lisans (faaliyet izni) başvuruları tek aşamada değerlendirilmekte iken Yönetmeliğin getirdiği yeni düzenleme ile lisans başvuruları artık üç aşamalı bir süreçte sonuçlandırılmaktadır.

 • Şirketin kuruluşu için TCMB’ye başvuru
 • İstihbari inceleme aşaması için TCMB’ye başvuru
 • Nihai onay aşaması için TCMB’ye başvuru

Birinci Aşama: Şirket Kuruluşu İçin TCMB’ye Başvuru Yapılması

Bu aşamada ödeme/elektronik para kuruluşunun kurulabilmesi ve ticaret siciline tescil edilebilmesi için bir dilekçe ile TCMB’ye başvurulmakta ve izin istenilmektedir. Dilekçeye kuruluşun ana sözleşme taslağı da eklenmektedir. Bu aşamada lisans başvuru ücreti olan beş yüz bin Türk Lirasının ödenmesi ve dekontun da TCMB’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. TCMB tarafından bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilmektedir. Bu belge ile kurulması planlanan ödeme/elektronik para kuruluşunun tescil işlemleri yapılabilmektedir. TCMB’nin düzenlediği belgenin başvuru sahibine tebliğ edilmesini takip eden altı ay içerisinde ikinci aşama olan “istihbari inceleme aşaması”na ilişkin başvuru yapılması zorunludur.

İkinci Aşama: istihbari inceleme aşaması için TCMB’ye başvuru yapılması

Bu başvuru, 1. Aşamada da belirtildiği üzere, TCMB’nin kuruluşun tesciline ilişkin düzenlediği belgenin başvuru sahibine tebliğinden itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. Bu aşamaya ilişkin başvurunun yapılabilmesi için kuruluşun ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Tescil aşamasında 6493 sayılı Kanunda belirtilen asgari sermaye tutarı nakden ödenmelidir. Asgari sermaye tutarı; ödeme kuruluşları için iki milyon Türk Lirası; elektronik para kuruluşları için beş milyon Türk Lirası; sadece fatura ödemelerine aracılık edecek olan ödeme kuruluşları için bir milyon Türk Lirasıdır. şirket ticaret siciline tescil edildikten sonra şirkete, ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ilişkin Yönetmelikte belirtilen bütün bilgi ve belgeler hazırlanarak TCMB’ye başvuru yapılmalıdır.

TCMB tarafından yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde istihbari inceleme aşamasına ilişkin onay verilir ve başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.

Üçüncü Aşama: Nihai onay aşaması için TCMB’ye başvuru

istihbari inceleme aşamasının TCMB tarafından onaylanmasına ilişkin yazılı bildirimin yapılmasından itibaren en geç yüz yirmi gün içerisinde “nihai onay aşaması” için başvuru yapılmalıdır. Bu aşamaya ilişkin başvuru yapılabilmesi için kuruluşun organizasyon yapısı ve personel kadrosu oluşturulmuş, bilgi sistemleri altyapısı hazır ve çalışır halde olmalıdır. TCMB’ye nihai onay başvurusu yapılmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;

 • şirketin öz kaynaklarının Yönetmelikte belirtilen asgari tutarda olmasını sağlayacak şekilde gerekli sermaye artırımı işlemleri yapılmalıdır. Asgari öz kaynak tutarı sadece fatura ödemelerine aracılık edecek ödeme kuruluşları için üç milyon TL, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon TL, elektronik para kuruluşları için ise on üç milyon TL’dir.
 • Yönetmelik ile belirlenen miktarda teminat TCMB hesabına yatırılmalıdır. Teminat tutarı sadece fatura ödemelerine aracılık edecek ödeme kuruluşları için iki milyon Türk Lirası, diğer ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşları için beş milyon Türk Lirasıdır
 • Sadece 6493 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen ödeme hizmetini (konsolide hesap bilgi hizmeti) sunacak ödeme kuruluşları asgari bir milyon Türk Lirası tutarında mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalı veya TCMB nezdinde bir milyon Türk Lirası değerinde teminat bulundurmalıdır.
 • şirketin sermayesine, öz kaynaklarına, kurumsal yapısına ve bilgi sistemlerine ilişkin bağımsız denetimin yaptırılmalıdır

TCMB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvurunun olumlu olduğuna karar verilmesi halinde, başvuru yapan kuruluşa faaliyet izni (lisans) verilir. Faaliyet izni Verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’ de yayınlanır. Kararın Resmi Gazete’ de yayınlanmasından önce finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğü yerine getirilmiş olmalıdır. Lisans (Faaliyet izni) alan kuruluşun faaliyete başladığına ilişkin TCMB’ye bildirimde bulunması ve bu bildirimden önce bir milyon Türk Lirası tutarındaki lisans ücretini ödemesi gerekmektedir. Lisans ücreti bütün kuruluşlar için aynı tutarda belirlenmiştir.

Özetle Yönetmeliğin getirdiği yeni düzenlemeler ile;

 • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının lisans başvurusu üç aşamalı hale getirilmiştir
 • Lisans başvurusu yapılabilmesi için ücret ödenmesi gerekmektedir
 • Nihai onay (lisans verme) aşamasından önce asgari ödenmiş sermaye tutarından çok daha yüksek tutarda belirlenen asgari öz kaynak bulundurma şartı yerine getirilmiş olmalıdır
 • Nihai onay (lisans verme) aşamasından önce belirlenen tutarda teminat ve mesleki sorumluluk sigortası yükümlülükleri yerine getirilmiş olmalıdır
 • Lisans alan kuruluşun belirlenen lisans ücretini ödemesi gerekmektedir.

İlgili Yazılar